KouvolaCity ry säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on KouvolaCity ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toiminta-alueena on ensisijaisesti Kouvolan keskusta-alue.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia erityisesti Kouvolan keskustan alueella olevien yritysten yhteistyöelimenä, jonka ensisijaisena pyrkimyksissä on parantaa ja kehittää yritysten ja yrittäjien välistä yhteistyötä, sekä kehittää yritysten toimintaedellytyksiä. Erityisenä tavoitteena on lisätä Kouvolan keskusta-alueen elinvoimaisuutta ja yleistä kiinnostavuutta, sekä kehittää sen positiivista imagoa monipuolisena kauppa- ja koko perheen ajanviettopaikkana.

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden, sekä kaikkien alueella toimivien sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen kanssa siltä osin, kuin se edistää yhdistyksen perustehtävää ja – tavoitteita. Yhdistys on poliittisesti ja vakaumuksellisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • osallistuu toiminta-alueensa kehittämiseen mahdollisimman laajalla sektorilla
 • osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja
  muiden organisaatioiden kanssa
 • edistää jäsenistönsä ja kaupungin välistä yhteistyötä järjestämällä tiedotustilaisuuksia,
  kokouksia seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 • kehittää ja ylläpitää avointa tiedottamista toiminta-alueensa asioista
 • toimii toiminta-alueensa yritysten edunvalvojana ja yhteistyöelimenä, sekä järjestää koulutus- neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia
 • toimii toiminta-alueensa kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä ja
 • kehittää jäsenyritystensä yhteismarkkinointia ja näkyvyyttä
 • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä, sekä perustaa tarvittavia valmistelevia työryhmiä
 • edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä on mainittu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, ja se voi omis-taa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella toimivat yritykset ja yrittäjät. Lisäksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoi-mikelpoiset yhteisöt, joiden toiminta-alue on Kouvola.

Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yritys, yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouk-sissa läsnäolo- sekä puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen jäseniksi. Jäseniksi liittyvien yhdistysten tulee ilmoittaa liittymisajankohdan jäsenmäärä. Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

4 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään kertakaikkisen liittymismaksun, jonka euromäärän yhdistyksen syyskokous määrää erikseen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta.

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden euromääristä sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yh-distyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen jäseninä olevat säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt ovat oikeutettuja lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan yhdistyksen kokouksiin.

Yhdistyksen kokouksiin kannatusjäsenet ovat oikeutettuja lähettämään kukin yhden edustajan, jolla ei ole kokouksessa äänioikeutta ja kannatusjäsenenä olevalla on henkilöllä on läsnäolo ja puheoikeus.

Kullakin varsinaisen jäsenen edustajalla ja varsinaisena jäsenenä olevalla henkilöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

  1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
  2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella tai postiosoitteella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
  kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten osalta
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
 7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien
  palkkioiden suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle seuraavaksi
  kalenterivuodeksi
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi
  kahdeksi kalenterivuodeksi
 10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen tulee edustaa alueellisesti tasapuolisesti koko toiminta-aluetta.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet alueellisesti tasapuolisesti koko toiminta-alueelta. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa.

Mitä edellä on sanottu varsinaisista jäsenistä, koskee myös hallituksen henkilökohtaisia varajäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai va-rapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

Suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa.

Valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella.

Laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit.

Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset.

Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan.

Päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitse- misesta ja toimintaohjeiden antamisesta.

Päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asian-tuntijalausuntoja.

Suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mai-nitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallituk-selle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Maksettuja liittymismaksuja ei palauteta.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN ja VAROJEN KÄYTTÖ

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouk-sessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen viimeinen yhdistyskokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13 §

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

Ota yhteyttä

Lisätietoa KouvolaCity ry:stä ja sen jäsenyydestä saat lähettämällä viestiä oheisen lomakkeen kautta.

14 + 3 =

Puhelin 0400 818 523

Osoite Salpausselänkatu 31, 45100 Kouvola

Osoite Salpausselänkatu 31, 45100 Kouvola

Sähköposti info@kouvolacity.fi

KouvolaCity ry Yrittäjien välinen yhteistyö!